نامه یی به رییس جمهور فیم که زنده گی زنان را به لوکارنو می گوید

نامه یی به رییس جمهور فیم که زنده گی زنان را به لوکارنو می گوید

Posted by qasemdeveloper | August 29, 2017 | News
123

فیلمی زیرنام «نامه یی به رییس جمهور» از افغانستان  به هفتادمین دورجشنواره بین المللی فیلم «لوکارنو» درسویس، نامزد رقابت ها شده است.

این فیلم، داستان زنده گی دشوار بانویی یا شاید بانوانی را به تصویر کشیده است که قربانی خشونت ها، تبعیض و برتری طلبی ها شده اند.

این فلم یک ونیم ساعته که با کارگردانی رویا سادات و تولید کابورا پرودکشن و خانۀ فیلم رویا ساخته شده است، از فلم های بلندی است

که ازافغانستان به جشنوارۀ بین المللی «لوکارنو» در سویس نامزد شده است.

http://www.tolonews.com/fa/arts-culture/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8E%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%E2%80%8E%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%9B-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%DA%A9%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8E%DA%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%88-%D9%85%DB%8C%E2%80%8E%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%AF

Related Blogs

Posted by qasemdeveloper | 02 October 2017
Afghanistan: A Letter To The President (Roya Sadat) Sadat’s debut feature revolves around a female public official who tries save a woman accused of adultery from the justice of a clan, only…
6 LikesComments Off on A Letter To The President
Posted by qasemdeveloper | 02 October 2017
Oscars: Afghanistan Selects 'A Letter to the President' for Foreign-Language Category Afghanistan has selected Roya Sadat's drama A Letter to the President as its candidate for the best foreign-language film race at…
7 LikesComments Off on Oscars
Posted by qasemdeveloper | 30 August 2017
Roya Sadat est la première femme réalisatrice à réussir à tourner et produire des films en Afghanistan depuis la chute des talibans. Elle est à Locarno pour présenter son premier…
13 LikesComments Off on A Letter to the President” à Locarno