نامه یی به رییس جمهور فیم که زنده گی زنان را به لوکارنو می گوید

نامه یی به رییس جمهور فیم که زنده گی زنان را به لوکارنو می گوید

Posted by qasemdeveloper | August 29, 2017 | News
123

فیلمی زیرنام «نامه یی به رییس جمهور» از افغانستان  به هفتادمین دورجشنواره بین المللی فیلم «لوکارنو» درسویس، نامزد رقابت ها شده است.

این فیلم، داستان زنده گی دشوار بانویی یا شاید بانوانی را به تصویر کشیده است که قربانی خشونت ها، تبعیض و برتری طلبی ها شده اند.

این فلم یک ونیم ساعته که با کارگردانی رویا سادات و تولید کابورا پرودکشن و خانۀ فیلم رویا ساخته شده است، از فلم های بلندی است

که ازافغانستان به جشنوارۀ بین المللی «لوکارنو» در سویس نامزد شده است.

http://www.tolonews.com/fa/arts-culture/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8E%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%E2%80%8E%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%9B-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%DA%A9%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8E%DA%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%88-%D9%85%DB%8C%E2%80%8E%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%AF

Add a comment

*Please complete all fields correctly

Related Blogs

Posted by qasemdeveloper | 30 August 2017
Roya Sadat est la première femme réalisatrice à réussir à tourner et produire des films en Afghanistan depuis la chute des talibans. Elle est à Locarno pour présenter son premier…
Posted by qasemdeveloper | 29 August 2017
Soraya is a public official who tries to enforce the law within the terrible situation of Afghanistan today. Her decision to save a young woman accused of adultery from the…
Posted by qasemdeveloper | 29 August 2017
«Non so ancora come sarà accolto il film nel mio paese….», afferma con pudore Roya Sadat, 34 anni e uno sguardo pieno di dolcezza. «È la prima volta che un…